Gift of the US Government UNITED STATES EMBASSY
Bosnia and Herzegovina

Meliha Gekić Lerić

Cerificirani EU TAC trener, trener za  “Start your business”, Business innovation program methodology. Trener za Project Cycle Management, Business Friendly Evaluation evaluator.

Melliha je voditeljica poslovnog inkubatora u INTERA tehnološkom parku u Mostaru. Ona je ekonomist, radi u sektoru za podršku MSP-ima u BiH više od 16 godina. Cerificirani EU TAC trener, trener za  “Start your business” , BIP (Business innovation program) methodology. Trener za  Project Cycle Management (PCM). Business Friendly Evaluation (BFC) evaluator. Radila kao direktorica garancijskog fonda za MSP osam godina. Radila sa lokalnim i međunarodnim donatorima, pisala i implementirala 17 projekata vezanih za lokalni ekonomski razvoj  u vrijednosti većoj od 5 mil EUR. Radila kao konsultant za različite organizacije kao što su: EU, USAID, UNDP, COSPE, WYG Group, Handicep International, SERDA, NERDA, EURELSMED project itd.

CERK
BRAVO studio
Teleklik
InfoArs
ICBL